Administraţia publică în comuna Călinești este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii Administraţiei Publice Locale Nr. 215/2001, republicată şi în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local.

 

Administraţia publică din comuna Călinești se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Autonomia locală conferă autorităților Administrației Publice Locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă inițiative în toate domeniile, cu excepția celor care sunt date în mod expres în competența altor autorități publice. 

 

Primarul, viceprimarul și secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al primarului, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. Misiunea sau scopul Primăriei rezidă, deci în soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, a treburilor publice, în condiţiile legii.

 

În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful Administraţiei Publice Locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii Administraţiei Publice Locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. 

 

Consiliul Local al comunei Călinești este compus din 17 consilieri locali pe perioada 2012-2016, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit legislației, numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabililește prin ordin al prefectului, în functie de populația comunei, raportată de Institutul Național de Statistică și Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului în care se fac alegerile sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile.

 

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Călinești cuprinde 42 de posturi + 36 posturi finanțate din capitolul „asigurări și asistență socială” și „sănătate”.

 

În subordinea Primarului funcționează:

- Compartiment Protecție civilă;

- Compartiment economic;

- Compartiment secretariat ;

- Cabinet Primar.

 

 

În subordinea Secretarului orașului funcționează:

- Birou Fond funciar (Compartiment Funciar, Compartiment Evidențe cadastrale);

- Compartiment Administrație publică autoritate tutelară;

- Compartiment Asistență socială;

- Compartiment Registratură;

- Compartiment Relații publice;

- Compartiment Juridic;

- Serviciul Asistență medicală unități de învățământ;

- Compartiment Asistenți personali.

 

În subordinea Consiliului Local funcționează:

- Serviciul de alimentare cu apă;

- Căminul Cultural Călineștiș

- Serviciul Public Comunitar Evidența Persoanelor (cu 2 compartimente în subordine);

- Biblioteca Comunală;

- Serviciul voluntar pentru situații de urgență.

 

Primaria Călinești este membru titular în Asociaţia Comunelor din România (A.C.R.). Asociaţia Oraşelor din România este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, înfiinţată în urmă cu 17 ani, reprezentând interesele a 216 localităţăți urbane mici. Activitățile AOR contribuie la întărirea administraţiei publice locale, precum şi la îmbunătăţirea actului administrativ, în general. AOR susţine agenda legislativă a administraţiei publice centrale, încercând să puncteze prin expertiza sa venită de la nivelul local, modificări de mai mică sau mare anvergură. De câţiva ani, AOR i-a fost recunoscut statutul de partener real, naţional şi european, actor important în negocierile publice privind evoluţiile legislative şi politicile publice privind soarta localităţilor mic urbane. 

De asemenea, prin Secretarul oraşului, Mioveni este membru în Asociaţia Secretarilor Oraşelor din România (A.S.O.R.). Asociația a fost constituită in anul 18.06.2009 cu scopul de a crea cadrul organizatoric necesar pentru promovarea si apărarea intereselor economice, sociale și profesionale ale acestei categorii de funcționari publici și dezoltarea unor raporturi de întrajutorare între membrii săi.

Principalele obiective ale Asociației sunt:

- schimb de experiență între secretarii orașelor membre;

- interpretare unitară și corectă a legislației folosită în administrația publică locală;

- colaborarea cu reprezentanții administrației publice locale, asociații profesionale și reprezentanții administrației publice centrale pe probleme specifice acestora;

- stabilirea de parteriate viabile pentru toate părțile implicate și interesate de reforma administrației publice române, în beneficiul colectivităților locale;

- cunoașterea și recunoașterea pe plan local și central a secretarilor ca funcționari publici cu statut special, pe de-o parte și ca Asociație, pe de alta parte;

- sprijinirea colectivitățior locale prin dezvoltarea competențelor salariaților administrației locale în elaborarea și implementarea politicilor publice cu caracter local.

 

În ceea ce privește informatizarea serviciilor, Primăria comunei Călinești a implementat un proiect informatic ce face legătura cu rețeaua Consiliului Judetean Argeș pentru un transfer de date mai rapid (Arasoft).